GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

Společnost bachalama s.r.o., IČO 55271251, 2023 032 15 Partizánska Ľupča, covamtreba@bachalama.com provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících, o uživatelích našeho webu a zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu; k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Jako společnost věnujeme maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (známo jako „GDPR“) se řídíme i platnými zákony České republiky.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost bachalama s.r.o., IČ 11784041, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Bílkova 855/19, 110 00 Praha, adresa elektronické pošty hi@bachalama.com, telefon +420 605 139 799.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zpracované údaje

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. Identifikační údaje, kterými se rozumí především jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo Vašeho dokladu totožnosti, IČ a DIČ, popřípadě funkci v organizaci, kterou zastupujete, a je u nás je vedena jako právnická osoba;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt, zejména tedy telefonní číslo, emailová adresa, adresa pro doručení a fakturační adresa;
 3. údaje o objednaných službách a produktech, kterými jsou zejména údaje o nakoupeném zboží či zakoupených službách, ať už skrze náš eshop, popřípadě na kamenné prodejně. Dále zpracováváme informace ohledně platebních údajů, čísla platebních účtů, údaje o reklamacích, servisních opravách;
 4. údaje o Vašem chování na webu, včetně údajích o zařízení, ze kterých si naše stránky prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry. Dále pak také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 5. údaje související s využitím call centra nebo návštěvou naší provozovny, kterými jsou zejména záznamy příchozích telefonních čísel, identifikace zpráv, které zasíláte, vč. Identifikátorů, jako jsou IP adresy, nahrávky kamerových systémů na pobočkách.

4. Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. účelem zpracovávání Vašich osobních údajů dále může být zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě;
 3. ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení;
 4. údaje zpracováváme především:
  • abychom s Vámi mohli o objednávce, reklamaci, servisním postupu komunikovat, například zaslat její potvrzení;
  • pro potřeby platby za přepravu, objednávku nebo pro potřeby vyhotovení služby; v této souvislosti můžeme Vaše údaje předat také našim přepravním nebo obchodním partnerům, kteří se v principu podílejí na úspěšném řešení v rámci kupní smlouvy (více v 6. další příjemci osobních údajů);
  • v souvislosti s reklamací, servisem;
  • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obracíte například pomocí zákaznické linky, hodnocení na sociálních sítích, a jiné.

5. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Z hlediska marketingových aktivit je doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, do momentu odvolání Vašeho souhlasu, vznesení námitky nebo požadavku na výmaz z účelu tohoto zpracovávání. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

6. Další příjemci osobních údajů

 1. Příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem eshopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou partnerské doručovací společnosti a výdejní místa. Seznam aktuální dopravních společností a výdejních míst naleznete na webových stránkách.
 2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Návštěva internetových stránek

Soubory cookies a další technologie

Pokud navštívíte náš web, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Tyto soubory umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy je zavřete. Zablokování těchto souborů ve svém prohlížeči může vést k nesprávnému zobrazení našich stránek a v některých případech omezení poskytovat naše služby v plném rozsahu. Tyto cookies nám pomáhají:

 1. identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 2. zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas tohoto dokumentu;
 3. sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy.

Některé informace o chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem například vedení statistik návštěvnosti webu, zlepšování rozhraní webu, které by vedlo ke zlepšení služeb směrem k Vám.

Seznam a více informací o sběru a použití cookies naleznete přímo na webových stránkách.

8. Komunikace prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonní linky, emailu a sociálních sítí, budeme zpracovávat veškeré získané informace na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem:

 1. vyřízení Vašich požadavků, ať už na základě sjednané kupní smlouvy nebo z principu konzultace, pro vyhovění a podání informací, které od nás potřebujete získat ještě před vytvořením objednávky; například dotazy na dostupnost zboží, poradenství při výběru zboží, informace podané ohledně naší společnosti, a jiné;
 2. evidence Vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme včas a řádně;
 3. prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, jako je například komunikace ohledně objednávek, reklamací, a jiné;
 4. jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

9. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s administrativním poplatkem;
 2. máte dle nařízení právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů;
 3. přenositelnost Vašich osobních údajů, jak je definována v nařízení, poskytujeme ve strukturovaném, běžné používaném, strojovém formátu;
 4. mějte na paměti, že i když vznesete nárok na námitku nebo výmaz, neznamená to, že smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž nevztahuje v případech, kdy zpracovávání Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních kroků. (viz. 4 Účel zpracování osobních údajů);
 5. právo na opravu. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili;
 6. pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu
 7. nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit;

10. Jak uplatnit jednotlivá práva

Ve všech záležitostech se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, týkající se tohoto dokumentu, se můžete obracet na emailovou adresu hi@bachalama.com

Na Vaši žádost odpovíme a vyřídíme bez zbytečných odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Ve výjimečných případech, zejména pak při složitosti Vašeho požadavku nebo nadměrném počtu žádostí, jsme oprávnění tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce. O této skutečnosti bychom Vás vždy řádně informovali.

Zpět do obchodu